regard

[rɪˈɡɑːd] [rɪˈɡɑːrd]

v. 认为,把……看作;<正式>(尤指以某种方式)注视,凝视;<古>注意,留心;<古>与……有关,涉及

n. <正式> 尊重,敬佩;<正式> 关心,关注;注视,凝视;(用于信函结尾或转达问候)致意,问候(regards)

【名】 (Regard)(西、意)雷加德,(法)勒加尔(人名)

[ 复数:regards 第三人称单数:regards 现在分词:regarding 过去式:regarded 过去分词:regarded]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-04-01 14:35:43 2023-04-01 15:37:25 2023-04-01 13:16:10 2023-04-01 13:54:55 2023-04-01 15:37:25 2023-04-01 14:49:34 2023-04-01 14:19:47 2023-04-01 14:04:25 2023-04-01 14:14:18 2023-04-01 15:02:26 2023-04-01 13:50:27 2023-04-01 14:01:03 2023-04-01 15:21:02 2023-04-01 14:33:01 2023-04-01 13:33:30 2023-04-01 14:46:28 2023-04-01 13:21:34 2023-04-01 15:15:42 2023-04-01 14:37:44 2023-04-01 13:24:12